Hopp til innhold

Investorer

Tidevannsbransjen er i sin kommersialiseringsfase og bransjens største utfordring er høy energikost.

For å senke vår energikost ned til nivå med andre fornybare kilder så har vi kuttet kostnader i alle ledd og økt levetiden til tidevannskraftverket. Vi har også mer en dobblet energiproduksjonen i forhold til fristrømsturbiner.

EU har satt mål om at bransjens energi kost skal komme ned i 10 cent Euro innen 2030. Majoriteten av bransjen ser ut til å mene at måten å gjøre dette på er å gå i fotsporene til vindkraft hvor lavere energipris oppnåes ved å utvikle større turbiner. Vi tror på å bruke en optimalisert turbinstørrelsese som gir beste kost pr kw, noe som gir en materialbesparelse i tidevannsturbinen på opptil 10 ganger. I stedet for å bruke kostnadsdrivende pich på turbinbladene så velger vi å bruke en fast propell og heller snu turbinen 180 grader når tidevannet snur. For å kutte utgifter så bruker vi betong som er et rimeligere byggemateriale i kraftverkests turbinhus. Ved å bruke betong så øker vi også levetiden for kraftverket. Betong er også et materiale som gir oss ønsket vekt til forankring av tidevannskraftverket til sjø bunn som gir oss store besparelser når det kommer til forankring av tidevannskraftverket. Kraftverkets turbinhus er utformet som et venturi hus og vi vil i et 4*4 grid øke energiproduksjonen med 215%. Vi har som eneste tidevannsselskap utviklet en automatisk vaskeunit som holder turbinhuset rent for marin begroning som ellers er et stort problem for bransjen. Vi kan regulere tidevannets hastighet gjennom turbinen ved å slide turbinen axialt i turbinhuset som gjør at vi kan ha full energiproduksjon selv på spring og stormflo. Ved å sette sammen et større antall turbiner i et tidevannskraftverk så øker vi kraftverkets redundans og vi vil opprettholde høy energiproduksjon selv om noen turbiner skulle feile og falle ut. Vi kan skalere opp kraftverkets størrelse ved sette turbinhusene ved siden av hverandre og oppå hverandre og samtidig ha induviduell tilgang til tubinene for service og utskiftninger.

Universitetet i Stavanger som er vår FoU partner har verifisert tidevannskraftverket fra et hydrodynamisk ståsted vha. CFD simuleringer. Dette arbeidet har VRI Rogaland støttet med 150 000 kroner. Bilde under er et CFD bilde som viser kraftverkets ytelses potensialet.

 

Tidevannskraftverket har fått patent i Norge og patentsøknaden er videreført til Canada, Kina, Sør Korea, Australia, New Zealand, USA og EP og selskapet ser på det internasjonale markedet som sitt marked.

Vi jobber nå med å få realisert et pilot prosjekt innen sommeren 2020 hvor piloten vil være en "standalone" turbinhus med innvendig diameter på 3,1m og en ytre diameter på 5m med en lengde på 6m. Et "standalone" turbinhus vil bla. være et egnet kraftverk for oppdretts anlegg eller kraft produksjon til fjerntliggende landområder eller øyer som trenger å styrke sin energi sikkerhet eller for å legge om fra fossilt til fornybar.

 

Nedenfor vises skisser av et "standalone" turbinhus med turbin installert. Den første figuren sett forfra, den andre figuren sett fra siden og den siste figuren er et snitt av kuben sett fra venstre mot høyre.

         

 

Etter piloten vil vi realisere turbinhus som er designet for å kunne settes sammen til en turbinblokk i ønsket størrelse for å øke utnyttelsesgraden fra tidevannsstrømmen. Vårt tidevannskraftverk er fleksibelt og kan designes på flere måter for å utnytte tidevannssiten på beste måte. Kraftverket kan designes for ROV operert drift eller fullautomatisk drift alt etter kraftverkets størrelse og kundens behov. Vi tror at vi i fremtiden vil oppnå vår beste energi kost fra større fullautomatiserte tidevannskraftverk, da vi vil kunne operere og vedlikeholde anlegget helt uten kostnadsdrivende fartøyer

Norwegian Tidal Solutions patenterte tidevannskraftverk kan designes på flere forskjellige måter for å optimalisere utbyggingen av den aktuelle tidevannsstrømmen. På figuren under ser vi et automatisert fullt nedsenket tidevannskraftverk som består av mange ti-talls turbinhus med hver sin installerte turbin. Dette anlegget vil ikke representere noen visuell eller støyende forurensing og båttrafikk kan passere over anlegget som normalt. Det første huset vi ser på land er en servicehall for vedlikehold av kraftverkets turbiner. Servicehallen huser også en robot som skal hente turbinene fra tidevannskraftverket når service er påkrevet. Det andre huset vi ser på land er kraftverkets kraftstasjon hvor også automatisk tilkobling og frakobling av turbinene styres.

Vi vil overføre teknologi fra olje og gass industrien for å gjøre tidevannsbransjen konkurransedyktig på pris med annen fornybar energi.

Norwegian Tidal Solutions patenterte tidevannskraftverk vil også kunne utnytte havstrømmer som er en strøm med tilnærmet konstant strøm hele døgnet, år etter år og kan ses på som en elv som renner i havet. Den kansje mest kjente havstrømmen er Golfstrømmen som har en styrke på 40 Sverdrup (1 Sverdrup = 1 million kubikkmeter vann per sekund) utenfor Cape Hatteras på USAs østkyst og til sammenligning utgjør avrenningen fra alle verdens elver 1,2 Sverdrup.